Sky Sky

alltomfgas

rätar ut dina frågetecken om den nya
f-gasförordningen!

Nedfasning kopplat till f-gasförordningen av sålda köldmediers medel GWP-värden inom EU*. Med syfte att minska den direkta miljöpåverkan (utsläpp orsakad av drivenergi ej inräknat) av kyl- och värmepumpar (och annan utrustning innehållande f-gaser) genom att minska utsläpp av f-gaser med ca 80% av 2015 års nivåer 2030 räknat i koldioxidekvivalenter.

*Illustrationen av nedfasning av f-gaser utgår från att försäljning i kg och år är samma som årsmedelvärdet för åren 2009-2012. Ökar försäljningen av köldmedium i EU, räknat i kg, sänks medelvärdet av deras GWP ytterligare.

Vad är då en f-gas? f-gas står för en konstgjord gas som bland annat innehåller fluor. Fluor har kemiskt betäckning F, alltså f-gas! I värmepumpande tekniker så som värmepumpar och kylmaskiner används ett köldmedium. Idag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser. När dessa f-gaser släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseffekten. En skillnad är dock att vissa av f-gaserna är betydligt mycket starkare växthusgaser än koldioxid. Exempelvis ger ett utsläpp på ett kg av köldmediet R404A, ett lika stort bidrag till växthuseffekten som ett utsläpp av 3 922 kg koldioxid. För att minska utsläppen av f-gaserna och därmed minska utsläppet av skadliga växthusgaser har EU kommissionen beslutat att införa f-gasförordningen.

Den nya reviderade förordningen, EU/517/2014, gäller från den 1 januari 2015! Samtidigt gäller de äldre nationella reglerna (såvida de inte motsäger EU/517/2014) fram till dessa har revideras och harmoniserats med den nya förordningen. Detta gör att regelverket för att producera, sälja, installera och använda fluorerade köldmedier är relativt svåröverskådligt idag.     

Denna hemsida är tänkt som en hjälp att räta ut frågetecken kring vilka regler som finns och för vem och när de gäller. Den ska även vara en hjälp och ett stöd i planeringsarbetet så att utfasningen av de fluorerade köldmedierna kan ske utan oplanerade tvingande driftstopp och oförutsedda kostnader.

Bakgrund

Historiskt sett har flera köldmedier haft en negativ inverkan på ozonskiktet när de har läckt ut i atmosfären. Köldmedium som skadar ozon-skiktet innehåller klorfluorkarboner (CFC:er) och hydroklorfluorkarboner (HCFC:er) ett exempel på ett sådant köldmedium är R22.

Tydligast syns effekten av det minskade ozonskiktet vid nord och sydpolen. 

Visualisering av ozonhål vid sydpolen. Bild NASA.

1987 skrevs det så kallade Montreal-protokollet under av en lång rad länder. Protokollet beskriver hur en utfasning av köldmedier (och andra substanser) som inverkar negativt på ozon-hålet ska ske. Protokollet är en av de mest lyckade internationella överenskommelserna som gjorts ochvi har genom det lyckats stoppa att ozonlagret skadas yterliggare och idag minskar ozonhålet sakta i omfattning.

Koncentration av CFCer och F-gaser i atmosfären före och efter Montreal protokollet. (källa IPCC AR5)

För att ersätta köldmedierna med negativ ozonpåverkan utvecklades nya syntetiska köldmedier. Dessa nya fluorerade köldmedier kunde få liknande egenskaper i form av kokpunkt, ångtryck som de tidigare CFC- och HCFC- köldmedierna, utan att skada ozonskiktet. Däremot fick de den negativa egenskapen att vara starka växthusgaser.

2014 står f-gaserna för ungefär 2% av EU utsläpp av växthusgaser. Sedan 1990 har dock utsläppen från f-gaser ökat med 60% inom EU medan utsläpp från övriga växthusgaser har sjunkit. Den nya f-gasförordningen syftar till att sänka utsläppen av f-gaser med två tredjedelar till 2030 i förhållande till 2014 års nivåer.

Idag jobbar forskare och företag på att ta fram alternativa köldmedium och värmepumpande tekniker som i inte skadar ozonskiktet och i mindre utsträckning bidrar till växthuseffekten. Ett exempel på ett sådant framsteg är att använda koldioxid i kylmaskiner. Detta ställer nya krav på bland annat kompressorer och värmeväxlare på grund av det högre arbetstrycket men visar att det är fullt möjligt att ställa om. Sverige ligger idag långt framme på flera områden inom kyl och värmepumpande tekniker, bland annat tack vare den forskning som har bedrivits genom Energimyndighetens forskningsprogram Effsys Expand.