Vägledning till butiksägare


Allt om f-gas

I samband med att tillgång och priser på de vanligaste köldmedierna för butikers kyl- och frysanläggningar snabbt förändras som en konsekvens av f-gasförordningen. Har branschen tagit fram en interaktiv guide som ger anpassade rekommendationer för när och hur övergången till miljövänliga köldmedier för just din specifika anläggning bör ske med tanke på driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan. Fyll i din anläggningsdata nedan och se hur du bäst hanterar övergången till miljövänliga och framtidssäkra köldmedier i din butik.

Gör testet...

Fyll i och få konkreta råd för din kyl och frysanläggningOm systemet är uppbyggt av flera delar kan en succesiv övergång till miljövänliga köldmedier ske. När äldre aggregat tas ur bruk och tappas av ska köldmediet omhändertas och bör skickas till regenerering eller destruktion.
Fristående        SammankopplatÄldre system använder mer energi än moderna anläggningar. Är det ekonomisk försvarbart att underhålla anläggningen eller ska en nyinstallation ske?Om anläggningen fungerar felfritt planera för en övergång till miljövänliga köldmedier men vänta med yterliggare åtgärd. Strular anläggningen eller läcker – utför en nyinstallation så snart som möjligt.

Skick ej valt


De delar av kyl/frysanläggningen som inte kan stå still några dagar betecknas kritiska.

Kritiskt        Okritiskt

Utvärdera

Målsättning och vägen dit

Långsiktigt mål för butikens kyl och frys anläggning ska vara att den är driftsäker, energieffektiv (låga driftskostnader) och använder miljövänliga köldmedier tillexempel R744 (CO2) eller R290 propan.

För att nå dit finns det flera vägar: antingen direkt genom nyinstallation eller med mellansteg där befintliga köldmedium byts mot interims köldmedium som medger yterliggare några års drift .

Framtida pris och tillgänglighet på de olika interims köldmedierna är svåra att prognostisera. Men generellt gäller att ett köldmedium med ett högre GWP värde (miljöpåverkan) leder till högre pris och en högre risk att det blir brist på köldmediet än för ett köldmedium med ett lägre GWP värde.

Steg ett är att ta fram en långsiktig plan som tar hänsyn till påfyllningsförbud av nyproducerat R404A och R507A som träder i kraft 1/1 2020 samt f-gasförordningens minskning av tillgänglighet på f-gaser. Om planen blir att byta ut anläggningens köldmedium till ett interims köldmedium gör så först när anläggningen behöver underhållas.


Att fram en plan

1. Ta reda på vilket kyl- och fryssystem butiken har.
2. Vilka delar av systemet är kritiska och vilka delar kan stå stilla i ett par dagar.
3. Kan konvertering av kyl/frysanläggning vara ett alternativ?


2. Kritiska delar av systemet

De delar av kyl och fryssystemet som inte kan vara ur drift ett par dagar betecknas kritiska.

För att säkerhetsställa driften av dessa system behövs tillgång till systemets köldmedium säkras.

Om tillgång till systemets köldmedium inte kan säkerhetsställas kan konvertering till ett interims köldmedium vara ett alternativ. Gå igenom om det är en lämpligt åtgärd och om det går att utföra under önskad tid vid behov av service. Upphandla åtgärden men vänta med att utföra den tills det är nödvändigt.

Om inget av ovanstående alternativ bedöms fördelaktiga återstår en nyinstallation till ett system med miljövänliga framtidsäkra köldmedier. Det finns idag även bra möjligheter att dela upp större system med fristående kyl/frysdiskar så kallade plugin. Detta möjliggör en succesiv övergång till kyl/frysdiskar med miljövänligt köldmedium.

2. Icke kritiska delar

För de delar av systemet som bedöms som icke kritiska behövs en plan tas fram, för hur en övergång ska ske till miljövänliga köldmedier den dagen systemet slutar att fungera. Dessa delar av systemet åtgärdas därefter först när de nått sin beräknande/ekonomiska livslängd eller när de inte längre kan underhållas på grund av köldmediebrist.

3. När kan konvertering vara ett alternativ?• Befintligt köldmedie inte får fyllas på, om det inte finns att tillgå eller om priset för köldmediet är orealistiskt
• Nyinstallation inte är möjligt av praktiska eller ekonomiska skäl
• Systemet är max 15 år gammalt
• Systemet är i bra skick (driftsäkert, lågt behov av underhåll och energieffektivt)

Om en konvertering bedöms som nödvändig gör en plan tillsammans med kyltekniker så denna är förberedd på vilka åtgärder som krävs när konvertering ska ske det vill säga när systemet behöver fyllas på med nytt köldmedium. Konvertera systemet därefter först när det är i behov av service. Ett bra fungerande system bör inte konverteras i förtid.

En konvertering ska ses som en tillfällig lösning. Prestandan på aggregatet blir aldrig bättre än före konverteringen samtidigt som det kan innebära en ökad risk för tekniska fel och ökat slitage. Det finns ingen garanti för att det köldmedium som man konverterar till finns tillgängligt på marknaden om något/några år trots att det är lagligt att använda (GWP <2500) eller om priset för detta kommer att vara rimligt.

3. Konvertera R404A till R449A/R448A

• Relativt låg miljöpåverkan (GWP 1397/1398) därmed mindre risk för brist på kort sikt (5-7 år)


• Kräver modifiering (tillexempel justering eller byte av strypventiler),
• Förbättrar inte prestandan,
• Miljöpåverkan för hög för att vara en långsiktigt hållbar lösning,
• Troligt ökande pris,
• Risk för brist

3. Konvertera R404A till R452A

• Krävs ingen ombyggnad av kyl/frys systemet


• Relativt hög miljöpåverkan (GWP 2140) vilket är för högt för att vara en långsiktigt hållbar lösning (längre än 5-7 år).
• Högt pris och brist kan uppstå dels på grund av relativt hög miljöpåverkan och att andra teknikområden prioriteras vid försäljning.
• Förbättrar inte prestandan

4. Allmänna rekommendationer vid nyinstallation


Gör testet igen Mer info på alltomfgas